วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปัญหา Error กับวิธีการแก้

ปัญหานี้คงเจอกับคนรักคอมอย่างเราๆไม่น้อยนะคับ นั่นคือ Error ของวินโด้ที่อยู่ดีๆก็มีหน้าต่างเด้งดึ๋งขึ้นมาและมีข้อความอะไรแปลกๆ ผมจึงมีทิป!มาฝากเพื่อนๆ


ว่างั้นแล้วก็มารู้จักมันกันซักหน่อย พร้อมกับวิธีแก้อาการ (แบบคร่าวๆ)

Error 602,629,630,635,645,650,666,676,678,680,691,718,720..Error 602
: The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.

สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับ - ส่งโทรสาร หรืออื่นๆ
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม

--------
Error 629
: You have been disconnected from the computer you dialed.

สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

สาเหตุ
: พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข
: ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต


สาเหตุ
: ตั้งความเร็วของโมเด็มช้าเกินไป
วิธีการแก้ไข
: ทำการตั้งค่า Maximum speed ให้เร็วขึ้น

สาเหตุ
: ตั้งค่าความเร็วสูงสุด (Maximum speed) สูงเกินไป
วิธีการแก้ไข
: ทำการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็มให้เหมาะสม เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ไม่เกิน 115200 โดยกำหนดได้ที่ Modem Configuration

---------
Error 630
: The computer is not receiving a response from the modem.

สาเหตุ
: โมเด็มกำลังถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณยกเลิกการใช้โปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานโมเด็ม


สาเหตุ
: ถ้าใช้โมเด็มแบบภายนอกอาจจะเกิดจากไม่ได้เปิดโมเด็ม หรือต่อสายไม่ครบ
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการตรวจสอบดูว่าได้เปิดโมเด็มหรือยัง รวมทั้งตรวจสอบปลั๊กและสายต่างๆ ว่าต่อเรียบร้อยดีหรือไม่

สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: โมเด็มเสีย
วิธีการแก้ไข
: นำไปให้ช่างตรวจดู

สาเหตุ
: เกิดจากโมเด็มไม่ทำงาน หรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทั่วไปโมเด็มแบบติดตั้งภายในจะใช้พอร์ต COM3 หรือ COM4 ซึ่งเป็นพอร์ต COM เสมือน (Virtual COM Port)

-----------Error 635
: Cannot establish the Dial-Up Networking session.

สาเหตุ
: มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า

สาเหตุ
: พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข
: ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต


สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย
สาเหตุ
: เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง

-------------Error 645
: Internal Authentication Error

สาเหตุ
: เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง

------------Error 650
: Modem not responding

Error 650
: The computer you're dialing into does not respond to a network request.

สาเหตุ
: เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ ( กรณีที่เป็นโมเด็มแบบภายนอก ให้ปิดโมเด็มโดยให้อยู่ในสถานะ off ถ้าไม่มีปุ่มเปิด - ปิด ให้ถอดปลั๊กไฟออก และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง )


สาเหตุ
: เกิดจากตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีปัญหา
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลบตัวเชื่อมต่อเดิมทิ้งไปและสร้างอันใหม่ จากนั้นลองต่ออินเตอร์เน็ตดูอีกครั้ง

สาเหตุ
: เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก

สาเหตุ
: ระบบปฏิบัติการมีการเรียกใช้ RNAAPP ซึ่งต้องมีการเปิดใช้พอร์ตของโมเด็ม ทำให้โมเด็มเกิดความผิดพลาดและไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข
: กดปุ่ม และเลือกปิดโปรแกรม RNAAPP จากนั้นลองต่อใหม่อีกครั้งError 666
: Device not Ready , Your modem (or other connecting devices) is not functioning.

สาเหตุ
: เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย

-----------Error 676
: The line is busy.


สาเหตุ
: เกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้า ไอเอสพี คู่สายเต็มหมด
วิธีการแก้ไข
: ถ้า ไอเอสพี ที่เราใช้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หลายเบอร์ ให้ลองเปลี่ยนเบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นเบอร์อื่น หรือถ้ามีเบอร์เดียวก็ให้กำหนดให้ตัวเชื่อมต่อเองแบบอัตโนมัติ

สาเหตุ
: เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโมเด็ม
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ
: หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับหรือใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหาที่ชุมสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

--------------
Error 678
: There is no answer.
Error 678
: The computer you are dialing into is not answering.

สาเหตุ
: ลงไดรเวอร์โมเด็มไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด โมเด็มตรวจสอบได้ว่ามีการหมุนโทรศัพท์ผิดหมายเลข
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการลงไดรเวอร์โมเด็มให้ถูกต้องและควรเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย

สาเหตุ
: อาจเกิดจากปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง (Server)
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการตรวจสอบสายโทรศัพท์ดูว่ามีสัญญาณตามปกติหรือไม่

--------------
Error 691
: Access denied because user name and/or password is valid on the domain.
Error 691
: The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.


สาเหตุ
: มีผู้อื่นกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีใครกำลังใช้งานรหัสนี้อยู่หรือเปล่า

สาเหตุ
: พิมพ์รหัสใช้งานผิด หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งานโมเด็มหมด
วิธีการแก้ไข
: ลองพิมพ์รหัสใช้งานดูอีกที หรือตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ต

สาเหตุ
: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่


สาเหตุ
: Access Server มีปัญหา
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณติอต่อ ไอเอสพี เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ไอเอสพี หรือไม่

สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

------------Error 692
: Hardware failure in port or attached devices.

สาเหตุ
: เกิดจากตั้งค่าพอร์ตของโมเด็มไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการตรวจสอบพอร์ตของโมเด็มดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ
: เกิดจากโมเด็มไม่ทำงานหรือไม่ตอบสนอง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปิดโมเด็มด้วย

--------------
Error 718
: The computer you're dialing into cannot establish a Dial - Up Networking connection.
Error 718
: PPP time out.


สาเหตุ
: หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

สาเหตุ
: เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก

สาเหตุ
: เกิดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ตอบสนอง หรือสัญญาณไม่ดี
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดใหม่ และตรวจสอบรหัสการใช้งานดูว่าถูกต้องหรือไม่

---------------Error 720
: No PPP control protocols configured.
Error 720
: Dial - Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings.สาเหตุ
: สัญญาณระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือสัญญาณโมเด็มค้าง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ
: เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณลองถอดเครื่องโทรศัพท์หรือโทรสารที่ต่อพ่วงออก


สาเหตุ
: ยังไม่ได้ตั้งค่าโปรโตคอล PPP
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณทำการติดตั้งโปรโตคอล PPP ตรง Networking ใน Properties ของตัวเชื่อมต่อ

สาเหตุ
: หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
วิธีการแก้ไข
: ให้คุณตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดูว่าถูกต้องหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น